-= We are the Crowd Surfers =-
eSM
Kaviar Mastah
Lapsus Van de Zloot
Tony Gump
Tranxenne
ZhorTroX

*..Thèmes..*
Civilization
Cyberpunk
Guerre
Histoire d'en rire
Informatique
Japon
Jeux vidéo
Joie de vivre
Kim Jong-Il
Kulturbook
Kulturfilm
Kulturzik
Réflexion flash
Starcraft

.:Links:.
LE NOUVEAU MUR DE LAINE DE BRIQUES
Les Champis de Tranx
Tentatives
Tranxenne's writing
Gigdoggy
Saikosoft
Le Republicoin

..:.La f0sse.:..

La grande reouverture de la f0sse! Ecrivez ce qui vous pouet par la tete.
#Stay informed#
BBC News
Financial Times
Le Monde
The Economist
The Onion

#Keep thinking#
Arte.tv
Ted

Locations of visitors to this page
= Archives =
10 avril 2010
3 avril 2010
27 mars 2010
20 mars 2010
13 mars 2010
6 mars 2010
27 février 2010
20 février 2010
13 février 2010
6 février 2010
30 janvier 2010
23 janvier 2010
16 janvier 2010
9 janvier 2010
2 janvier 2010
26 décembre 2009
19 décembre 2009
12 décembre 2009
5 décembre 2009
28 novembre 2009
21 novembre 2009
14 novembre 2009
7 novembre 2009
30 octobre 2009
23 octobre 2009
16 octobre 2009
9 octobre 2009
2 octobre 2009
25 septembre 2009
18 septembre 2009
11 septembre 2009
4 septembre 2009
28 août 2009
21 août 2009
14 août 2009
7 août 2009
31 juillet 2009
24 juillet 2009
17 juillet 2009
10 juillet 2009
3 juillet 2009
26 juin 2009
19 juin 2009
12 juin 2009
5 juin 2009
29 mai 2009
22 mai 2009
15 mai 2009
8 mai 2009
1 mai 2009
24 avril 2009
17 avril 2009
10 avril 2009
3 avril 2009
27 mars 2009
20 mars 2009
13 mars 2009
6 mars 2009
27 février 2009
20 février 2009
13 février 2009
6 février 2009
30 janvier 2009
23 janvier 2009
16 janvier 2009
9 janvier 2009
2 janvier 2009
26 décembre 2008
19 décembre 2008
12 décembre 2008
5 décembre 2008
28 novembre 2008
21 novembre 2008
14 novembre 2008
7 novembre 2008
31 octobre 2008
24 octobre 2008
17 octobre 2008
10 octobre 2008
3 octobre 2008
26 septembre 2008
19 septembre 2008
12 septembre 2008
5 septembre 2008
29 août 2008
22 août 2008
15 août 2008
8 août 2008
1er août 2008
25 juillet 2008
18 juillet 2008
11 juillet 2008
4 juillet 2008
27 juin 2008
20 juin 2008
13 juin 2008
6 juin 2008
30 mai 2008
23 mai 2008
16 mai 2008
9 mai 2008
2 mai 2008
25 avril 2008
18 avril 2008
11 avril 2008
4 avril 2008
28 mars 2008
21 mars 2008
14 mars 2008
7 mars 2008
29 février 2008
22 février 2008
15 février 2008
8 février 2008
1 février 2008
25 janvier 2008
18 janvier 2008
11 janvier 2008
4 janvier 2008
28 décembre 2007
21 décembre 2007
14 décembre 2007
7 décembre 2007
30 novembre 2007
23 novembre 2007
16 novembre 2007
9 novembre 2007
2 novembre 2007
26 octobre 2007
19 octobre 2007
12 octobre 2007
5 octobre 2007
28 septembre 2007
21 septembre 2007
14 septembre 2007
7 septembre 2007
31 août 2007
24 août 2007
17 août 2007
10 août 2007
3 août 2007
27 juillet 2007
20 juillet 2007
13 juillet 2007
6 juillet 2007
29 juin 2007
22 juin 2007
15 juin 2007
8 juin 2007
1 juin 2007
25 mai 2007
18 mai 2007
11 mai 2007
4 mai 2007
27 avril 2007
20 avril 2007
13 avril 2007
6 avril 2007
2 mars 2007
23 mars 2007
16 mars 2007
9 mars 2007
2 mars 2007
23 février 2007
16 février 2007
9 février 2007
2 février 2007
25 janvier 2007
18 janvier 2007
11 janvier 2007
4 janvier 2007
28 décembre 2006
21 décembre 2006
14 décembre 2006
7 décembre 2006
30 novembre 2006
23 novembre 2006
16 novembre 2006
9 novembre 2006
2 novembre 2006
26 octobre 2006
19 octobre 2006
12 octobre 2006
5 octobre 2006
28 septembre 2006
21 septembre 2006
14 septembre 2006
7 septembre 2006
31 août 2006
24 août 2006
17 août 2006
10 août 2006
3 août 2006
27 juillet 2006
20 juillet 2006
13 juillet 2006
6 juillet 2006
29 juin 2006
22 juin 2006
15 juin 2006
8 juin 2006
1 juin 2006
25 mai 2006
18 mai 2006
11 mai 2006
4 mai 2006
27 avril 2006
20 avril 2006
13 avril 2006
6 avril 2006
30 mars 2006
23 mars 2006
16 mars 2006
9 mars 2006
2 mars 2006
23 février 2006
16 février 2006
9 février 2006
2 février 2006
25 janvier 2006
18 janvier 2006
11 janvier 2006
4 janvier 2006
28 décembre 2005
21 décembre 2005
14 décembre 2005
7 décembre 2005
30 novembre 2005
23 novembre 2005
16 novembre 2005
9 novembre 2005
2 novembre 2005
26 octobre 2005
19 octobre 2005
12 octobre 2005
5 octobre 2005
28 septembre 2005
21 septembre 2005
14 septembre 2005
7 septembre 2005
31 août 2005
24 août 2005
17 août 2005
10 août 2005
3 août 2005
27 juillet 2005
20 juillet 2005
13 juillet 2005
6 juillet 2005
29 juin 2005
22 juin 2005
15 juin 2005
8 juin 2005
1 juin 2005
25 mai 2005
18 mai 2005
11 mai 2005
4 mai 2005
27 avril 2005
20 avril 2005
13 avril 2005
6 avril 2005
30 mars 2005
23 mars 2005
16 mars 2005
9 mars 2005
2 mars 2005
23 février 2005
16 février 2005
9 février 2005
2 février 2005
25 janvier 2005
18 janvier 2005
11 janvier 2005
4 janvier 2005
28 décembre 2004
21 décembre 2004
14 décembre 2004
7 décembre 2004
30 novembre 2004
23 novembre 2004
16 novembre 2004
9 novembre 2004
2 novembre 2004
26 octobre 2004
19 octobre 2004
12 octobre 2004
5 octobre 2004
28 septembre 2004
21 septembre 2004
14 septembre 2004
7 septembre 2004
31 août 2004
24 août 2004
17 août 2004
10 août 2004
3 août 2004
27 juillet 2004
20 juillet 2004
13 juillet 2004
6 juillet 2004
29 juin 2004
22 juin 2004
15 juin 2004
8 juin 2004
1 juin 2004
25 mai 2004
18 mai 2004
11 mai 2004
4 mai 2004
27 avril 2004
20 avril 2004
13 avril 2004
6 avril 2004
30 mars 2004
23 mars 2004
16 mars 2004
9 mars 2004
2 mars 2004
24 février 2004
17 février 2004
10 février 2004
3 février 2004
26 janvier 2004
19 janvier 2004
12 janvier 2004
5 janvier 2004
29 décembre 2003
22 décembre 2003
15 décembre 2003
8 décembre 2003
1 décembre 2003
24 novembre 2003
17 novembre 2003
10 novembre 2003
3 novembre 2003
27 octobre 2003
20 octobre 2003
13 octobre 2003
6 octobre 2003
29 septembre 2003
22 septembre 2003
15 septembre 2003
8 septembre 2003
1 septembre 2003
25 août 2003
18 août 2003
11 août 2003
4 août 2003
28 juillet 2003
21 juillet 2003
14 juillet 2003
7 juillet 2003
30 juin 2003
23 juin 2003
16 juin 2003
9 juin 2003
2 juin 2003
26 mai 2003
19 mai 2003
12 mai 2003
5 mai 2003
28 avril 2003
21 avril 2003
14 avril 2003
7 avril 2003
31 mars 2003
24 mars 2003
17 mars 2003
10 mars 2003
3 mars 2003
24 février 2003
17 février 2003
3 février 2003
26 janvier 2003
19 janvier 2003
12 janvier 2003
05 janvier 2003
29 décembre 2002
22 décembre 2002
15 décembre 2002
8 décembre 2002
1 décembre 2002
24 novembre 2002
17 novembre 2002
10 novembre 2002
3 novembre 2002
27 octobre 2002
20 octobre 2002
13 octobre 2002
6 octobre 2002
30 septembre 2002
27 septembre 2002
20 septembre 2002
13 septembre 2002
6 septembre 2002
30 août 2002
23 août 2002
16 août 2002
9 août 2002
2 août 2002
25 juillet 2002

un mur, de la laine et des briques. --coz information doesnt give a fuck --  

Le mur de laine de briques


Home Archives Contact

Thursday, July 12, 2007 :::
 

Pingouin domestique
Ca faisait un bail qu'on avait pas vu de pingue sur le mur.


::: posted by Tranxenne at 9:57 PM (0) comments


Wednesday, July 11, 2007 :::
 

Complément d'info sur 1.18.08

Who is Ethan Haas?

Ethan was right

Ethan was wrong

C'est assez intriguant tout de même.


::: posted by Tranxenne at 11:49 PM (0) comments


 

11 08 08.

Aucune info ou presque disponible sur le net. Quelques rumeurs parlent de Chtulu... Plusieurs même... Shadows of Insmouth?ps: putain d'marketing virale :)


::: posted by Esamurai at 10:39 PM (0) comments


 

flip speak

¡¡¡¡¡bqqɟʇʍƃɯo ¡¡ pǝuʍd xxxɐɥ ¡¡qoou ʇoɥspɐǝɥ ɥɐɥɥɐɥɐnɯ ǝɔɐɟ uǝ ɹǝpɹɐƃǝɹ snoʌ sıɐɯɐɾ snld ʇuoɹǝso,u slı ǝʇınsuǝ ,ɐl-ınlǝɔ ɹǝuɹǝʇuı,l ɹıollɐɟ ʇôʇuǝıq ɐʌ ɐlnoɥ, ǝɹuǝƃ zǝpɹɐƃǝɹ sǝl snoʌ sɹǝʌuǝ,l à ʇıɹɔé ʇsǝ lıɐɯ ǝɹʇoʌ ǝnb ʇuǝsıp snoʌ slı puɐnb ʇǝ "¡ nɾpnʇuƃoɹ 'sɹǝʞɐɯsǝɐɯǝp ɹǝıssop ǝl spuǝʇʇɐ,ɾ ǝnb ǝqɯold ǝun ʇıɐɟ ɐç" ʇuɐsıp ɹnǝl uǝ zǝlnǝnƃuǝ sǝl snoʌ sèɹdɐ ʇǝ ɹǝɹɟɟıɥɔép ɐ sǝɹnǝɥ sǝp ǝɹʇʇǝɯ ʇuoʌ slı,nb slıɐɯ sǝp ʇuɐʎoʌuǝ ɹnǝl uǝ nɐǝɹnq ǝp sǝnƃǝlloɔ soʌ ɹǝıɥɔ ǝɹıɐɟ zǝɹɹnod snoʌ ɐɔ ǝɯɯoɔ sɹǝʌuǝ,l ɐ ǝɹıɹɔé ɹnod uǝıl ǝl sʇǝɯ snoʌ ǝɾ uǝıɥɔ ǝl sɐd sıɐɟ ǝɾ ʇǝ uoq

˙ǝuıƃɐɯı,ɾ ʇuɐɹʇuǝɹ uǝ sıɐɹǝdɐɹʇʇɐɹ ǝɯ ǝɾ

˙lǝpɹoq ıssnɐ dnoɔ un ǝɹpuǝɹd uǝ ɐʌ ǝpnʇıʞǝǝƃ ɐɯ ʇǝ ǝlɐʇuǝɯ éʇuɐs ɐɯ ɹnod ɹnǝd ıɐ,ɾ ǝuıɐɯǝs ǝun ʇuɐpuǝd ʇǝu ǝl ɹıoʌɐ sɐd sıɐʌ ǝɾ ʇǝnbnoʇ ǝl ɹnod ıpǝɯɐs sɹɐd ǝɾ sıɐɯ ǝɹıp ɐ ǝsoɥɔ-puɐɹƃ sɐd ıɐ,u ǝɾ

˙ǝpuoɯ ǝl ʇnoʇ ʇnlɐs oʎ


::: posted by Tranxenne at 7:48 PM (0) comments


Friday, July 06, 2007 :::
 ::: posted by Tranxenne at 2:12 AM (0) comments
Powered by Blogger